Przegląd najważniejszych zmian w prawie podatkowym w 2016 roku. 

  1. Zmiana trybu rozliczania korekt faktur – przychody i koszty mogą być od razu rozliczane.

Ustawa o CIT w art. 15 ust. 4i stwierdza, że korekta kosztów i odpisów amortyzacyjnych nie wynikłych z oczywistej lub rachunkowej pomyłki, następuję przez wzrost lub obniżenie kosztów uzyskania przychodu za dany okres rozliczeniowy tożsamy z czasem otrzymania faktury korekty, lub dokumentu uzasadniającego korektę (w braku faktury).

Jeżeli zaś tyczy się korekty przychodów, zmiana ustawy o CIT w art.12 ust 3j przewiduje, zmianę przychodów odpowiadającym temu okresowi rozliczeniowemu w którym fakturę lub inny dokument został wystawiony, o ile zmiana nie wynika z oczywistej lub rachunkowej pomyłki.

Przez błąd rachunkowy lub inną oczywistą omyłkę rozumie się:  niewłaściwe określenie ceny, ilości i wartości towaru.

Przepisy przejściowe przewidują implementacje tych zasad również dla kosztów uzyskania przychodu i przychodów, powstałych przed wejściem ustawy w życie.

  1. Nastąpiło uchylenie art. 15b ustawy o CIT, w tej części dotyczącej korekty kosztów nieuregulowanych w terminach ustawowych. Podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2016 r. dokonali zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, mogą korzystać z dotychczasowych zasad przy zwiększaniu kosztów uzyskaniu przychodów.

  2. In dubio pro tributario – w razie wątpliwości interpretacja na korzyść podatnika, trafiło w końcu do Ordynacji Podatkowej jako art. 2a. Dotyczy nie dających się usunąć wątpliwości przy interpretacji przepisów prawa podatkowego.

  3. Zmiana ustawy o VAT, ustanowiła jeden Urząd Skarbowy dla podatnika nie różnicując właściwości urzędu pod kątem rodzaju podatku. Właściwość miejscowa będzie ustalana zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby podatnika, tak jak przy PIT i CIT. Deklaracje i korekty składane po Nowym Roku podlegają już nowej właściwości bez względu na okres, który obejmują.

  4. Nadanie korespondencji w publicznej placówce pocztowej w państwie UE, wywołuje takie same skutki jak przy wysyłka w krajowym urzędzie pocztowym, zgodnie z nowym brzmieniem art. 12 § 6 Ordynacji Podatkowej. Termin na czynności podatkowe zostaje zatem tak samo zachowany.

  5. W Ordynacji Podatkowej (art. 56, 56a,56b)pojawiły się nowe stawki odsetek od zaległości podatkowych. 50 procentowa przy dokonaniu samodzielnej korekty w terminie 6 miesięcy od upływu terminu złożenia deklaracji i zapłacie wyliczonego podatku w ciągu 7 dni od złożenia korekty. 150 procentowa dla tych, których nieprawidłowości podatkowe zostały wykryte w toku kontroli. Jednocześnie zniknęła dotychczasowa stawka preferencyjna 75 procentowa.

  6. Art. 81 par 2 Ordynacji zniósł obowiązek wyjaśniania przyczyn korekty deklaracji podatkowej.

  7. Nałożono na podatnika obowiązek (Ordynacja Podatkowa art. 189 par 3) tłumaczenia dokumentacji, którą się posłużył w kontaktach z urzędem, z języka obcego na polski na własny koszt. Tłumaczenie musi nastąpić na każdorazowe wezwanie Urzędu.   

 

Kategorie: PODATKI,