Odsetki za zwłokę od 1 stycznia 2016 roku

Rok 2016 wśród rozlicznych, mniej lub bardziej drobnych, korekt prawa podatkowego przyniósł także zmianę stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz nieterminowych zaliczek na podatek.

 Stawki obowiązują od zaległości powstałych od 1 stycznia 2016 i zostały podzielone na trzy kategorie.

  1. Stawka obniżona będąca 50 procentowym „rabatem” od stawki podstawowej. Została ona przewidziana dla tych spośród podatników, którzy wykażą czynny żal w zakresie niedopłaty. Jeżeli złożą stosowną korektę a w ślad za nią do 7 dni, uiszczą brakującą kwotę, mogą doliczyć odsetki liczone w sposób preferencyjny, pod warunkiem że nie trwa u nich kontrola podatkowa.

  2. Stawka podstawowa, wyliczona według równa sumie 2 % z dwukrotną stopą kredytu lombardowego z tabeli NBP (2% + (2*stopa). Stawka nie może być przy tym niższa niż 8%. Została przewidziana dla tych, którzy przekroczyli 6 miesięczny termin na złożenie korekty.

  3. Stawka podwyższona będąca mnożnikiem 150% do stawki podstawowej, stanowiąca formę kary dla tych, których niedopatrzenie zostanie wykazane w trakcie kontroli podatkowej. Została jednakże przewidziana wyłącznie dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego a i to nie we wszystkich przypadkach. Obejmuje sytuacje:

    1. Zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.

    2. Korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej oraz korekty deklaracji dokonanej w wyniku czynności sprawdzających, jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu zwrotu.

    3. Ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Podsumowując tegoroczne odsetki od zaległości podatkowych to odpowiednio : 4%, 8 % i 12%.

 

Kategorie: PODATKI,