Przebieg wstępnego szkolenia BHP

Szkolenia stały się nieodłącznym elementem funkcjonowania firmy. Jest jednak wśród nich jedno, wyjątkowo ważne i obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca nie powinien dopuścić do pracy pracownika, który nie został przeszkolony z obowiązujących przepisów i zasad BHP.

Cele wstępnego szkolenia BHP
Wstępne szkolenie BHP ma miejsce przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danym stanowisku. Ma ono na celu dostarczenie pracownikowi niezbędnej wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą mu wykonywać jego obowiązki służbowe w sposób bezpieczny. W trakcie wstępnego szkolenia. Pracownik poznaje przepisy i zasady bezpieczeństwa. Zostaje także zapoznany z zagrożeniami, które występują na konkretnych stanowiskach pracy. Wstępne szkolenie BHP składa się z dwóch części: instruktarzu ogólnego oraz instruktarzu stanowiskowego.

Instruktarz ogólny
Ta część szkolenia wstępnego musi być przeprowadzona bezwzględnie przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Po przeprowadzeniu instruktarzu ogólnego pracownik powinien orientować się w przepisach BHP znajdujących się w Kodeksie Pracy. Powinien również zostać zapoznany z regulaminem pracy obowiązującym pracowników konkretnej firmy. Niezbędna jest także znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadków. Instruktarz powinni odbyć nie tylko nowo zatrudnieni pracownicy, ale i praktykanci np. studenci czy uczniowie zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktarz stanowiskowy
Instruktarz stanowiskowy, jak sama nazwa wskazuje, przeprowadzany jest już na stanowisku pracy. Jego głównym celem jest zapoznanie pracownika z niebezpieczeństwami, które występują na danym stanowisku oraz sposobami przeciwdziałania im. Pracownik powinien poznać także metody bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków. Instruktarz stanowiskowy składa się z czterech etapów.

Pierwszym jest rozmowa wstępna z instruktorem. Tę rolę pełni najczęściej przełożony pracownika lub tzw. brygadzista. Drugi etap to pokazanie i objaśnienie przez instruktora przebiegu pracy na danym stanowisku. W kolejnym etapie szkolony pracownik sam wykonuje pewne próbne czynności. Jest tu również miejsce na ewentualne korekty instruktora. Ostatnim etapem instruktarzu stanowiskowego jest samodzielna praca pracownika, która odbywa się jeszcze pod nadzorem instruktora. Na zakończenie instruktarzu przeprowadzany jest sprawdzian, którego pozytywne przejście jest podstawą do dopuszczenia pracownika do pracy.

Szukasz szkolenia BHP w Warszawie? Sprawdź koniecznie!

szkolenia okresowe bhp Warszawa

Kategorie: Szkolenia,