Wzór umowy najmu okazjonalnego – wstęp

Najem okazjonalny lokalu mieszkaniowego wymaga zachowania pewnych wymogów formalnych. Aby niczego nie pominąć proponujemy poniżej standardowy wzór umowy.

Proszę się zapoznać ze wszystkimi jej zapisami, ewentualnie nanieść poprawki w uzgodnieniu z wynajmującym. Terminy wynajmu, wypowiedzenia, zaległości w płaceniu czynszów, wielkość kaucji – będą mogły zostać dostosowane do potrzeb i oczekiwań stron. Należy też uzupełnić puste pola.

Umowa jest ważna już po podpisaniu, ale jeżeli ma mieć jeszcze dodatkową cechę egzekucyjną najemca winien sporządzić w formie aktu notarialnego oświadczenie w którym dobrowolnie poddaje się egzekucji. Musi też tam być adres lokalu do którego zostanie eksmitowany, wraz ze zgodą właściciela tegoż lokalu (na żądanie- z podpisem notarialnie poświadczonym), obejmującą także osoby zamieszkujące z najemcą. Formuła ta ma na celu ułatwić odzyskanie mieszkania w sytuacji w której dojdzie do zerwania umowy z winy najemcy. Nie jest potrzebny skomplikowany proces eksmisji, ograniczający prawa właściciela, choćby przez konieczność zabezpieczenia lokalu zastępczego. Kogo obciąży koszt aktu notarialnego jest sprawą do ustalenia między stronami.

Umowę najmu okazjonalnego należy w ciągu 14 dni zgłosić w urzędzie skarbowym (właściwym dla miejsca zamieszkania właściciela). W innym wypadku nie będzie możności prowadzenia egzekucji z tej nieruchomości.

 Komplet czynności:

  1. Umowa najmu okazjonalnego,

  2. Oświadczenie w formie aktu notarialnego –dobrowolne poddanie się egzekucji,

  3. Oświadczenie właściciela lokalu, do którego ma się wyprowadzić najemca, w przypadku poddania się egzekucji,

  4. Protokół zdawczo-odbiorczy wraz z przekazaniem kluczy,

  5. Zgłoszenie faktu zawarcia umowy najmu w Urzędzie Skarbowym w terminie 14 dni.

 

Kategorie: U NOTARIUSZA,